Informace o zpracování osobních údajů

# Obchodní společnost CITY SPORTS s.r.o. chrání veškeré zpracované osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

# Obchodní společnost CITY SPORTS s.r.o. je ve smyslu nařízení GDPR správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů. Obchodní společnost CITY SPORTS s.r.o. zpracovává, shromažďuje, uchovává či jinak využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

# V těchto informacích naleznete informace o tom, za jakými účely správce zpracovává Vaše osobní údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány a na jakém právním základu jsou Vaše údaje zpracovávány. Tento dokument dále obsahuje informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči správci můžete uplatnit.

Kontaktní údaje správce

# Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v rubrice Kontakt na těchto webových stránkách.

Účel zpracování osobních údajů

# Obchodní společnost CITY SPORTS s.r.o. zpracovává Vaše osobní informace za účelem realizace rezervací při poskytování služeb. Identifikační a kontaktní údaje jsou tedy nutné pro poskytnutí služby a zákaznické podpory. Vaše kontaktní údaje jsou také potřebné z hlediska bezpečnosti při sportovních aktivitách. Vaše údaje jsou nadále zpracovávány z důvodu vnitřních potřeb firmy CITY SPORTS s.r.o. a to především z hlediska ochrany svých práv a oprávněných zájmů a zejména pak v oblasti sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb a k vyhodnocování možných rizik. V neposlední řadě jsou Vaše kontaktní údaje potřebné pro účely kontaktování osob, které se účastní sportovních aktivit.

Osobní údaje

# Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Identifikační údaje

# Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, další údaje.

Kontaktní údaje

# Kontaktními údaji se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, email, další údaje.

Popisné údaje

# Popisnými údaji se rozumí zejména četnost účastni na poskytovaných sportovních službách, chování návštěvníka při sportovních aktivitách, pokusy o zneužití poskytovaných služeb jako nedodržení storno podmínek, další údaje.

Zdravotní údaje

# Správce zpracovává údaje o zdravotním stavu pouze ve spojitosti s odhlášením ze sportovních aktivit ze zdravotních důvodů nebo ve spojitosti se zdravotním stavem účastníků sportovních aktivit jako například nehoda či úrazů v lyžařském nebo sportovním areálu.

Zvláštní kategorie osobních údajů

# Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů jako například rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, sexuální život, sexuální orientace. Správce může zpracovávat údaje o zaměstnavateli nebo škole účastníků z důvodu nabídky sportovních aktivit pro kolektivy.

Subjekt údajů

# Subjektem údajů se pro účely této informace rozumějí fyzické osoby, jejichž osobními údaji správce disponuje při činnostech, které souvisejí s vlastní podnikatelskou aktivitou nebo dalšími činnostmi, které správce vykonává.

Zpracování osobních údajů

# Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce osobních údajů

# Správcem pro účely této informace se rozumí obchodní společnost CITY SPORTS s.r.o. Kontaktní údaje obchodní společnosti CITY SPORTS s.r.o. jsou uvedeny v rubrice Kontakt.

Příjemce osobních údajů

# Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemci osobních údajů nejsou zahraniční subjekty s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu. Zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Právní základy zpracování osobních údajů

# Správce zpracovává osobní údaje subjektů údaje pouze na základě skutečnosti, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zpracování je nezbytné pro poskytnutí služeb, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Zásady zpracování osobních údajů

# Správce osobní údaje zpracovává pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení práv subjektů údajů. Správce zpracovává osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Správce zpracovává osobní údaje za účelem archivace, ke statistickým účelům, a to za dodržení přiměřených záruk ochrany práv subjektů údajů. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které potřebuje ke své činnosti, aby dosáhl svých cílů. Správce dbá na to, aby osobní údaje byly správné a přesné a podle potřeby aktualizované. Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, pro kterou údaje potřebuje. Správce uchovává osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje mohou být uloženy po delší dobu, pokud se zpracovávají pro účely archivace ve veřejném zájmu, zejména pak na vyžádání Policie České republiky, za účelem zajištění důkazního materiálu. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Správce je odpovědný za dodržování těchto zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování s nařízením GDPR a tento soulad je správce je povinen, v případě potřeby Úřadu pro ochranu osobních údajů, prokázat.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

# Správce a zpracovatel o svých zákaznících zpracovává jméno, příjmení, datum narození, email, telefon, adresa, počet účastí na sportovních aktivitách, způsob vyhledání služby.

Účely zpracování osobních údajů

# Primárním účelem zpracování osobních údajů je realizace služby pro zákazníka, jakožto subjektem údajů při poskytování produktů či služeb. Správce vede záznamy o poskytnutých službách pro své zákazníky. Na základě analýzy těchto záznamů správce vyhodnocuje svou obchodní strategii a upravuje své nabídky pro zákazníky. Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem přímého marketingu. Právním základem je oprávněný zájem správce. Správce dále může zpracovávat údaje pro účely řešení případných sporů, stížností, přestupků. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce.

Poučení

# Poskytnutí osobních údajů uvedených výše je povinné a nezbytné pro poskytnutí služeb firmou CITY SPORTS s.r.o. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Pokud požádáte firmu CITY SPORTS s.r.o. o vymazání Vašich údajů, Vaše údaje budou celkově vymazány. Pokud požádáte firmu CITY SPORTS s.r.o. o vymazání Vašich údajů z databáze pro přímý marketing, Vaše údaje budou celkově vymazány z databáze pro přímý marketing.

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webové stránky

# Soubory cookies jsou obsahově malé textové soubory, které se ukládají do počítače, telefonu nebo jiného zařízení při návštěvě a prohlížení internetových stránek. Cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž subjekty údajů přistupují na internetové stránky, a pomáhají správci poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Soubory cookies zejména slouží k efektivní navigaci na internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky; umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem; napomáhají zobrazovat na internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele; slouží k analýze návštěvnosti internetových stránek správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je oprávněný zájem správce.

Poučení

# Pro cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu internetových stránek není nutný souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů určuje v nastavení svého prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit internetové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů v případě cookies třetích stran. Subjekt údajů má možnost odvolat souhlas, a to stejným způsobem jak souhlas správci udělil, tedy v nastavení prohlížeče. Subjekt údajů má možnost vznést proti zpracování námitky, a to podáním na adrese správce, nebo na jeho emailové adrese.

Právo na přístup

# Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům, zejména má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Subjekt údajů má také právo požádat o kopii osobních údajů, které o něm správce zpracovává, dodatečné kopie mohou být zpoplatněny.

Právo na opravu osobních údajů

# Subjekt údajů má dále v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

# Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.

Právo na přenos osobních údajů

# Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to za předpokladu, že zpracováni osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy.

Právo vznést námitku

# Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud se tyto týkají zpracování na základě oprávněného zájmu správce, tedy zejména pro účely přímého marketingu. Správce upřednostňuje řešení sporů smírnou cestou a žádá všechny uživatele, aby nejprve kontaktovali správce.

Právo podat stížnost

# Subjekt údajů má v případě pochybnosti o způsobu zpracování jeho osobních údajů správcem, právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost. Správce upřednostňuje řešení sporů smírnou cestou a žádá všechny uživatele, aby nejprve kontaktovali správce.